1. หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1-3  

2. ควรมีผู้ใหญ่ เช่น ผู้ปกครอง ครู เรียนรู้หลักสูตรไปพร้อมกับนักเรียน เพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ 

3. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ควรข้ามถนนตามลำพัง  ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลพาข้าม  เพราะเด็กยังขาดความชำนาญ  ไม่สามารถพอที่จะจำแนกสถานที่ข้ามถนนที่เป็นอันตรายและเลือกบริเวณที่ปลอดภัยกว่าได้  ไม่สามารถประเมินความเร็วรถ จึงไม่สามารถประมาณได้ว่าตนเองมีเวลาข้ามถนนมากน้อยเท่าใด1. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-6 หรือเด็กอายุ 10-12 ปี 

2. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีไม่ควรเดินและข้ามถนนตามลำพัง เพราะยังไม่สามารถจำแนกจุดข้ามอันตราย/จุดข้ามปลอดภัยได้ ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลทุกครั้ง

3. การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการข้ามถนนอย่างปลอดภัย

4. การเรียนรู้หลักสูตรอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กมีทักษะการเดินเท้าและข้ามถนนในสถานการณ์จริง ผู้ปกครอง/ครู ควรฝึกฝนทักษะดังกล่าวในสถานการณ์จริงแก่เด็กควบคู่ไปด้วย จนมั่นใจว่าเด็กสามารถเดินเท้าและข้ามถนนตามลำพังได้ 

5. หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเดินเท้าและข้ามถนนปลอดภัย                          CSIP105 : จมน้ำเด็ก


                CSIP101: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย


                        CSIP103 : บ้านปลอดภัย