ข่าวสารและกิจกรรมของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก